O titular deste sitio web e todos os servizos asociados é o Partido Socialista Obreiro Español, cuxos estatutos fixan o seu domicilio na rúa Ferraz, nº 68-70 (28008) de Madrid e a súa dirección oficial de correo electrónico (infopsoe@psoe.es) O PSOE atópase inscrito no Rexistro de Partidos Políticos, con Data 17 de Febreiro de 1977, no Folio 57, Tomo I do Libro de inscricións e a súa CIF é o G28477727.

Os sites e servizos online do PSOE así como os seus desenvolvementos aplicativos proporcionan o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) en Internet pertencentes ao PSOE, aos que o USUARIO/A pode ter acceso. O USUARIO/A asume a responsabilidade do uso dos Sites e servizos online. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro o USUARIO/A será responsable de achegar información veraz e lícita e de prestar o consentimento explícito e inequívoco para o tratamento dos seus datos persoais conforme ao exposto na política de privacidade.

O USUARIO/A comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que o PSOE ofrece a través do seu Site e, entre outros, obrígase a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófoba, homófoba, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos, ou calquera outra forma de discriminación non permitidas pola nosa lexislación; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos do PSOE, dos seus provedores ou de terceiras persoas; introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e/ou modificar ou manipular as súas mensaxes.

Todos os elementos que forman o sitio web, así como a estrutura, deseño e código fonte da mesma, e os elementos contidos nela (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso), son titularidade do PSOE e están protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial. Todos os dereitos están reservados. Os usuarios do sitio web unicamente poderán realizar un uso privado e persoal dos contidos deste. O USUARIO/A comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de PSOE. Poderá visualizar os elementos do site e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico. Está absolutamente prohibido, o uso do sitio web ou dalgún dos seus elementos con fins comerciais ou ilícitos. O PSOE non asumirá ningunha responsabilidade derivada do uso por terceiros do contido do sitio web e poderá exercitar todas as accións civís ou penais que lle correspondan en caso de infracción destes dereitos por parte do usuario.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Identidade do responsable do tratamento

Titular: Agrupación Municipal Socialista de Lalín

Domicilio:          Rúa Vidal Abascal, 27 Entreplanta CIF:                        G- 28477727

Rexistro:             Rexistro de Partidos Políticos, con Data 17 de febreiro de 1977, no Folio 57, Tomo I do Libro de inscricións

E-mail exercicio de dereitos: protecciondedatos@psoe.esDPO: Alberto Cachinero: delegadoprotecciondatos@psoe.es

De conformidade coa normativa de datos de carácter persoal en vigor, e calquera outra lexislación relevante e actual aplicable, o usuario queda informado de que os datos persoais proporcionados serán tratados polo PSOE unicamente para os fins descritos no formulario de inscrición, afiliación ou contrato correspondente.

 2. Envío de información sobre as actividades do PSOE

No caso de que vostede, en calquera dos formularios existentes nas diferentes webs do PSOE, aceptase o envío de información sobre as actividades do PSOE que puidesen ser do seu interese, informámoslle de que os datos de carácter persoal proporcionados serán tratados pola formación política para manterlle informado sobre a súa actividade, amparándose o PSOE no seu interese lexítimo no caso no que se considere que existe unha relación xurídica con Vostede, ou ben no seu consentimento, ao marcar a casa aceptando a presente Política de Privacidade, sempre que non exista unha relación xurídica con Vostede.

Informámoslle de que o PSOE conservará os seus datos mentres dure a relación xurídica con vostede e non se opoña a recibir información, ou mentres non se produza a revogación do seu consentimento, sen prexuízo da súa conservación mentres persistan as obrigacións legais aplicables ao PSOE.

Da mesma maneira informámoslle de que, no caso de que a base lexitimadora sexa o interese lexítimo, vostede pode oporse ao tratamento dos datos coas finalidades apuntadas en calquera momento mediante o envío dun correo electrónico a protecciondedatos@psoe.es.

3. Doazóns

No caso no que vostede enchese o formulario relativo ás doazóns, informámoslle de que os datos que facilite serán tratados polo PSOE para a xestión do cobro da doazón e cantas actuacións se deriven do cumprimento de todas as obrigacións establecidas pola normativa vixente en materia de financiamento de partidos políticos, amparándose o PSOE no consentimento do interesado, ao encher e enviar o formulario e ao marcar a casa aceptando a presente Política de Privacidade, así como a relativa á aceptación da veracidade das circunstancias esixidas pola Lei Orgánica 8/2007, de 4 de xullo, sobre financiamento de partidos políticos.

Informámoslle de que a formación política conservará os seus datos durante o tempo estritamente necesario para a xestión do cobro da doazón, mentres non se produza a revogación do seu consentimento, e sen prexuízo da súa conservación mentres persistan as obrigacións legais aplicables ao PSOE.

4. Contacto

No caso de que vostede cumprimentase algún formulario de contacto nas webs do PSOE, informámoslle de que a formación política tratará os datos proporcionados para atender as súas consultas, e no seu caso, para a xestión e tramitación do servizo solicitado, amparándose o PSOE no seu consentimento, ao encher e enviar o formulario correspondente e ao marcar a casa aceptando a presente Política de Privacidade.

Da mesma maneira informámoslle de que a formación política conservará os seus datos durante o tempo estritamente necesario para atender a súa consulta, mentres non se produza a revogación do seu consentimento e sen prexuízo da súa conservación mentres persistan as obrigacións legais aplicables ao PSOE.

5. Afiliación

No caso de que vostede cumprimentase algún formulario de afiliación nas webs do PSOE, informámoslle de que os datos que facilite serán tratados polo PSOE para xestionar a súa relación como afiliado do PSOE segundo a súa natureza −militante, afiliado directo, simpatizante− (contacto para a xestión de dereitos e obrigacións Estatutarios, xestión de cotas, participación en procesos orgánicos ou de participación, exercicio de dereitos como afiliado/a, colaborar como voluntario/a en campañas, xestión de avais nas eleccións primarias ou procesos congresuais, análises e acción  electoral, seguimento e reporte das accións levadas a cabo por parte dos voluntarios electorais e activistas, etc., manter contigo unha comunicación fluída, enviando a través de calquera medio (correo postal ou electrónico, teléfono fixo ou móbil, SMS, Internet, aplicacións de mensaxería instantánea etc.) a información que consideramos útil e as noticias máis importantes da nosa actividade política, en particular as accións relacionadas con campañas electorais, candidaturas, convocatorias, procesos de selección, actos públicos e discursos e presenza dos nosos líderes, etc.) amparándose o PSOE na relación xurídica de afiliado e o consentimento do interesado, ao encher e enviar o formulario correspondente e ao marcar a casa aceptando a presente Política de Privacidade, a casa relativa á aceptación dos Estatutos Federais do PSOE, o Código Ético como anexo destes e Regulamento Federal de desenvolvemento dos Estatutos Federais.

O PSOE conservará os seus datos persoais mentres siga dado de alta como afiliado/á o PSOE. Unha vez solicitada a baixa, manteranse os datos persoais bloqueados durante o prazo de prescrición legal e unha vez transcorrido tal prazo procederase á destrución dos mesmos.

6. Envío de enquisas

Informámoslle de que os datos persoais proporcionados nos formularios de afiliación das webs do PSOE serán tratados pola formación política para enviarlle enquisas coa finalidade de coñecer un pouco máis sobre vostede, as súas necesidades, a situación do noso país e elaborar os nosos programas co fin de que axuden a orientar o traballo das organizacións sectoriais, das secretarías de área, das mocidades socialistas, das fundacións vinculadas ou das nosas organizacións nos distintos ámbitos territoriais, amparándose o PSOE no seu consentimento, ao encher e enviar o formulario correspondente e ao marcar a casa aceptando a presente Política de Privacidade.

Da mesma maneira informámoslle de que a formación política conservará os seus datos durante o tempo estritamente necesario, mentres non se produza a revogación do seu consentimento, e sen prexuízo da súa conservación mentres persistan as obrigacións legais aplicables ao PSOE.

7. Rexistro

No caso de que vostede cumprimentase algún dos formularios de rexistro das webs do PSOE, informámoslle de que os datos de carácter persoal proporcionados en tales formularios serán tratados pola formación política para a xestión e tramitación do servizo solicitado, isto é, o rexistro, amparándose o PSOE no seu consentimento, ao encher e enviar o formulario correspondente e ao marcar a casa aceptando a presente Política de Privacidade, ou ben na execución da relación xurídica existente entre as partes, de entenderse que o rexistro dá lugar á existencia da devandita relación.

Informámoslle de que a formación política conservará os seus datos mentres dure a relación xurídica con Vostede ou mentres non se produza a revogación do seu consentimento, e sen prexuízo da súa conservación mentres persistan as obrigacións legais aplicables ao PSOE.

8. Aplicacións de mensaxería instantánea xestionadas polo  PSOE

No caso no que vostede cumprimentase o formulario relativo a algunha das  aplicacións de mensaxería instantánea xestionadas  polo PSOE (tipo WhatsApp etc.), informámoslle de que os datos que facilite serán tratados polo PSOE para xestionar a súa incorporación á canle de Whatsapp do PSOE, ás súas listas de distribución ou aos da aplicación de mensaxería instantánea que se utilice en cada momento concreto e poder así recibir información sobre a actualidade do Partido, amparándose o mesmo no consentimento do interesado, ao encher e enviar o formulario e ao marcar a casa aceptando a presente Política de Privacidade.

Informámoslle de que a formación política conservará os seus datos durante o tempo estritamente necesario, mentres non se produza a revogación do seu consentimento, e sen prexuízo da súa conservación mentres persistan as obrigacións legais aplicables ao PSOE.

9. Inscrición en actividades  organizadas ou nas que colabore o PSOE

No caso de que vostede se inscribise en calquera outra actividade organizada ou nas que colabore o PSOE a través das súas webs, informámoslle de que os datos de carácter persoal proporcionados serán tratados pola formación política para xestionar a súa participación a actividade organizada, amparándose o PSOE no seu consentimento, ao encher e enviar o formulario correspondente e ao marcar a casa aceptando a presente Política de Privacidade.

Da mesma maneira informámoslle de que o PSOE conservará os seus datos mentres se xestione a súa participación, mentres non se produza a revogación do seu consentimento, e sen prexuízo da súa conservación mentres persistan as obrigacións legais aplicables ao PSOE.

10. Exercicio de dereitos comúns a todos os datos persoais

Vostede conta cos dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade, respecto dos seus datos de carácter persoal, así como coa posibilidade de revogar o seu consentimento, podéndoos exercitar enviando por escrito unha solicitude ao Comité de Protección de Datos do Partido Socialista Obreiro Español que será xestionada polo DAMYC (Departamento de Atención á Militancia e a Cidadanía) c/Ferraz 70, 28008 Madrid ou mediante correo electrónico a protecciondedatos@psoe.es, ou directamente ao DPO delegadoprotecciondatos@psoe.es. Para o exercicio destes dereitos vostede deberá achegar copia do seu DNI ou documento oficial que o acredite.

Finalmente, especialmente cando vostede non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, ten dereito a presentar reclamación ante a autoridade nacional de control, a estes efectos debe dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos: C/ Jorge Juan, 6. 28001-Madrid

11. Comunicación de datos a terceiros

O PSOE comunicará os datos que sexan pertinentes e necesarios a MailChimp e SurveyMonkey, adheridas ao Privacy Shield, ou calquera outra empresa de envío masivo de comunicacións electrónicas adheridas, en todo caso, en caso de residir fóra do territorio da UE ao Privacy Shield.

Ademais, o PSOE poderá outorgar o acceso os seus datos a empresas que realizan análises estatísticas, demoscópicas e sociolóxicas para a realización de informes e estudos que axuden a cumprir coas finalidades descritas, así como aos representantes das candidaturas dos procesos electorais internos previstos no Regulamento Federal de desenvolvemento e ás fundacións vinculadas ao Partido.

Ademais, é posible que, para o desenvolvemento dos servizos que presta, as actividades que realiza e as funcións que lle corresponden como Partido Político o PSOE deba comunicar determinados datos persoais a terceiros que lle presten servizos, exclusivamente para o seu correcto funcionamento (provedores que prestan os seus servizos en sectores como loxística, empresas provedoras de servizos informáticos, empresas de servizos de centro de chamadas etc.). En calquera caso, estas comunicacións de datos que poderían realizarse como encargo de tratamento por parte dos devanditos terceiros, para a prestación de servizos ao PSOE. Neste sentido, a formación política contará cos correspondentes contratos de encarga de tratamento cos terceiros que traten ou accedan aos datos de carácter persoal responsabilidade do PSOE, en cumprimento dos establecido na normativa de Protección de Datos.

12. Recomendación de sitios/páxinas web

O PSOE, cando recomenda ou enlaza algún sitio/páxina web, considera que os mesmos son de interese para o usuario.

A formación política non ten unha obrigación de supervisión respecto dos sitios/páxinas web que enlaza ou recomenda. Os mesmos, salvo mención expresa, creáronos persoas xurídicas, físicas ou entes sen personalidade alleos ao PSOE. Este non intervén na súa xestión, finánciaos, decide respecto dos contidos incorporados, nin xestiona ou participa nos servizos que os sitios/páxinas web enlazados ou recomendados fornecen. O PSOE anulará calquera ligazón absténdose de recomendar o sitio/páxina web cando teña constancia de que este e/ou os servizos que fornece son ilícitos ou lesionan bens ou dereitos de terceiros susceptibles de indemnización.

13.   Uso de cookies

Pique aquí para obter información sobre o uso de cookies.

14.   Seguridade dos datos

O PSOE ten integrados nos seus centros de traballo, locais, sistemas, infraestruturas de comunicacións etc., as medidas de seguridade que a normativa de Protección de Datos de carácter persoal require. Tamén adoptou as medidas lóxicas, físicas, organizativas, contractuais etc., que eviten o acceso de terceiros aos datos sen autorización, a destrución, a modificación, a reprodución, a divulgación, a transmisión ou a reutilización dos mesmos.

A pesar diso, sempre que vostede proporcione información persoal na rede, existe o risco de que terceiras persoas, cuxo control queda fóra do noso alcance, poidan interceptar esta información e utilizala.

Aínda que no PSOE esforzámonos por protexer a información persoal e a súa privacidade, non podemos garantir a seguridade da información que revele a través da rede e baixo a súa responsabilidade.

15. Vixencia e modificación da política de privacidade

A Política de Privacidade establecida polo PSOE está en vigor desde a data da súa publicación na web correspondente; o usuario pode arquivala e/ou reproducila.

A presente Política poderá ser modificada por cambios nos requisitos establecidos pola lexislación vixente en cada momento, por decisións xudiciais e cambios nas xurisprudencias, así como por cambios na actuación e estratexia do PSOE. Tales cambios deberán ser postos en coñecemento do usuario.